Privacy

Inleiding

Je privacy is belangrijk voor cc Leopoldsburg. We nemen daarom – in het kader van de nieuwe AVG-wetgeving – onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Hieronder kan je lezen welke gegevens we over jou verzamelen, hoe we die beschermen en wat we ermee doen. Onderstaande punten worden behandeld:

Wat we met deze gegevens doen;

 • Waar we gegevens vandaan halen;
 • Hoe we gegevens opslaan;
 • Aan wie we gegevens overdragen/vrijgeven;
 • Hoe wij omgaan met uw gegevensbeschermingsrechten;
 • En hoe we ons houden aan de regels voor gegevensbescherming.  

Alle persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Belgische en EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.  

Gegevensbeheerder

Cc Leopoldsburg (in dit privacybeleid "wij", "ons", "onze" of "cc Leopoldsburg" genoemd) verwijst in dit beleid in de eerste plaats naar gemeente Leopoldsburg. Gemeente Leopoldsburg is de "gegevensbeheerder" van alle persoonlijke informatie die wordt verzameld en gebruikt over klanten van cc Leopoldsburg in het kader van wet inzake gegevensbescherming 2018.De maatschappelijke zetel van gemeente Leopoldsburg is Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg met ondernemingsnummer 0207 468 152. 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot u waarmee wij u kunnen identificeren, zoals uw naam, contactgegevens, ordernummer, betalingsgegevens en informatie over uw bestellingen. We kunnen persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u een ticket bij ons boekt, een e2e-account aanmaakt, onze website gebruikt of wanneer u contact met ons opneemt.

We kunnen de volgende categorieën informatie verzamelen:  

 1. Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, creditkaart of andere betalingsgegevens, geboortedatum, geslacht, rijksregisternummer
 2. Ordergeschiedenis, inclusief informatie met betrekking tot uw bestellingen
 3. Informatie die u in uw e2e-account verstrekt over uw organisatie of vereniging
 4. Informatie die u met ons deelt via brieven, e-mails, telefoongesprekken en sociale media.
 5. Persoonlijke gegevens over uw lichamelijke of geestelijke gezondheid worden beschouwd als "gevoelige" persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en we zullen dergelijke gegevens alleen verwerken als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven of als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld als u speciale assistentie aanvraagt/ rolstoelplaatsen) of als u het bewust openbaar gemaakt hebt. 
 6. Waar gebruiken we uw persoonsgegevens voor, waarom en hoe lang?
 7. Door persoonlijke gegevens te verstrekken gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat we deze mogen gebruiken om profileringsactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met dit privacybeleid;
 8. Het kan dat wij contractueel verplicht worden om uw gegevens door te geven aan de gezelschappen, boekingskantoren of organisatoren van cursussen of workshops.
 9. We kunnen uw informatie doorgeven aan gemeente Leopoldsburg voor de facturatie aangezien cc Leopoldsburg hier deel van uitmaakt.
 10. Communicatie met cc Leopoldsburg: we gebruiken uw gegevens om onze relatie met u als klant te beheren en om onze diensten en uw ervaringen met ons te verbeteren; 
 11. Op maat gesneden diensten: wij gebruiken uw gegevens om informatie te verstrekken waarvan wij menen dat het voor u van belang is, voorafgaand aan, tijdens en na uw order en om de diensten die wij u aanbieden te personaliseren, zoals speciale aanbiedingen voor uw favoriete voorstellingen of uw interesses;
 12. Marketing: van tijd tot tijd kunnen wij via e-communicatie contact met u opnemen met informatie over promoties en aanvullende producten. U hebt de keuze om u aan te melden of niet langer dergelijke berichten te ontvangen door dit in de reservatiefase aan te geven. U krijgt ook de mogelijkheid op elke e-communicatie die wij u sturen aan te geven dat u niet langer direct marketingmateriaal van ons wenst te ontvangen.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als we een wettelijke basis hebben om dit te doen. De rechtsgrondslag is afhankelijk van de redenen die we hebben verzameld en waarvoor we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken. In de meeste gevallen zullen we uw persoonlijke gegevens verwerken zodat we uw order correct kunnen verwerken en vastleggen alsmede de betaling organiseren. Alleen als u 18 jaar of ouder bent kan u zelf toestemming geven. Bij kinderen onder deze leeftijd is toestemming van de ouders of wettelijke voogden vereist. We bewaren uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar. Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig verwijderen of vernietigen.

Beveiliging van uw persoonlijke data

We volgen strikte beveiligingsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van uw persoonsgegevens en om deze te beschermen tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. De gegevens die u aan ons verstrekt worden beschermd met SSL-technologie (Secure Socket Layer). SSL is de standaardmethode voor het coderen van persoonlijke gegevens en creditcardgegevens zodat deze veilig over het internet kunnen worden verstuurd. Alle betalingsgegevens worden via SSL over specifieke netwerkinfrastructuur (Multiprotocol Label Switching-MPLS) verzonden en opgeslagen in overeenstemming met de Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS). We kunnen uw informatie overdragen aan vertrouwde derde partijen voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We eisen van alle derde partijen dat zij passende technische en operationele beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, in overeenstemming met de Belgische en EU-wetgeving inzake regels voor gegevensbescherming.

Delen van persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met de volgende diensten of derden voor het doel dat beschreven wordt in dit privacybeleid:

 1. De gemeente Leopoldsburg inzake de facturatie. Cc Leopoldsburg is een onderdeel van de gemeente Leopoldsburg.
 2. Vertrouwde serviceproviders die we gebruiken om onze dienst te runnen zoals cloudservices en e-mail marketing service providers die ons ondersteunen bij het uitvoeren van klantenenquêtes en gerichte marketingcampagnes en onze drukkerij die adresgegevens ontvangt om deze op geadresseerde zendingen te drukken;
 3. Creditkaartmaatschappijen die uw betalingen aan ons faciliteren en anti-fraude screening, die mogelijk informatie over uw betaalmethode nodig heeft om de betaling te verwerken of om de veiligheid van uw betalingstransactie te garanderen;

E2e-acount

Alle gegevens die worden verzameld bij de registratie op e2e worden verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid. We begrijpen het belang van het nemen van extra voorzorgsmaatregelen om de privacy en veiligheid van kinderen te beschermen. Het is daarom niet toegestaan dat kinderen jonger dan 18 jaar een e2e-account openen. We zullen elk account verwijderen dat aangemaakt is door een kind jonger dan 18 jaar, zodra wij hiervan op de hoogte worden gesteld. U hebt de mogelijkheid om ingelogd te blijven op uw e2e-account door het vakje "keep me logged in" aan te vinken. Deze optie geldt alleen op de computer/het apparaat en de browser die u gebruikt wanneer u het vakje aanvinkt. Als u niet ingelogd wilt blijven op een bepaalde browser, log dan uit e2e in die browser. We bewaren uw persoonsgegevens op uw e2e-account zolang u het account bezit. U kunt uw account verwijderen door op de knop "Account deactiveren" te klikken in de instellingen van uw account. Houd er rekening mee dat algemene bewaartermijnen van toepassing zijn op alle persoonsgegevens die we hebben verzameld om een contract met u aan te gaan of om dat contract uit te voeren of omdat we een wettelijke verplichting hebben het te verwerken.  

Functionaris voor gegevensverwerking

We hebben een Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer "DPO") aangesteld om toezicht te houden op de naleving van dit beleid. U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De Commissie is de leidende toezichthouder voor gegevensbescherming in België.

U kunt deze DPO bereiken via deze gegevens:

Functionaris gegevensbescherming:
Rob Gijbels
gegevensbescherming@leopoldsburg.be

Recht op bescherming van uw persoonsgegevens

Volgens de wet hebt u onder bepaalde omstandigheden recht om:

 • Informatie op te vragen over welke gegevens we over u bewaren waarvoor we deze bewaren/gebruiken. U kunt deze informatie dan laten corrigeren of verwijderen of bezwaar aantekenen tegen bepaalde vormen van gebruik van uw gegevens.
 • Bezwaar aan te tekenen tegen verwerking uw persoonsgegevens als die verwerking berust op een algemeen belang (of die van een derde) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden of tegen onze profilering van u.
 • Verzoek overdracht van uw persoonlijke informatie in een elektronische en gestructureerde vorm aan u of een andere partij (algemeen bekend als een recht op "dataportabiliteit"). Op deze manier kunt u uw gegevens die wij van u hebben in een elektronisch bruikbaar formaat verkrijgen en dit stelt u in staat uw gegevens in dit formaat naar een andere partij te sturen.
 • Toestemming intrekken. In bepaalde omstandigheden waarin u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen van uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel, heeft u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op elk gewenst moment in te trekken. Zodra wij een kennisgeving hebben ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen wij uw informatie niet langer verwerken voor het doel of de doeleinden waarmee u oorspronkelijk akkoord ging, tenzij we een andere legitieme reden hebben om dit volgens de wet te doen.

Als u één van deze rechten wilt uitoefenen, neemt u contact op met info@ccleopoldsburg of onze DPO, Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg. U bent geen vergoeding verschuldigd voor het verkrijgen van uw persoonsgegevens (of om andere rechten uit te oefenen).

Herziening van het privacybeleid

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien en eventuele wijzigingen in het beleid kan u nalezen op onze website.

Naar top